Logo Radka Horvath CMYK for white bg – Copy – Copy